Wszystko na temat zastawu rejestrowego

Wszystko na temat zastawu rejestrowego

Zastaw rejestrowy jest jednym z częściej stosowanych sposobów zabezpieczenia wszelkich roszczeń. Zwykle stosują go w praktyce banki, ale i inni wierzyciele, którzy udzielają drobnych pożyczek. Od zabezpieczenia hipotecznego w którym „główna rolę” odgrywa konkretna nieruchomość, odróżnia go to, iż pozwala on na wykorzystanie tych składników majątku, które mogą być zabezpieczeniem danego zobowiązania (np. samochód).

Zastaw rejestrowy szczegółowo określa ustawa z dnia 6. grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Jest to regulacja szczególna, do której jedynie w kwestiach nienormowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Celem zastawu rejestrowego jest w głównej mierze zabezpieczenie danej wierzytelności (uprawnienia wierzyciela do żądania spełnienia zobowiązania przez dłużnika). Oznacza to, że w chwili ustanowienia zastawu wierzyciel nabywa prawo, które umożliwia dochodzenie zaspokojenia z określonej w umowie rzeczy w pierwszej kolejności, bez względu na to, czyją stanie się własnością. Jedynie przepisy szczególne mogą zmienić kolejność zaspokojenia, np. podczas podziału kwoty uzyskanej z egzekucji przedmiotu zastawu.

Aby zastaw był skuteczny konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
– sporządzona umowa zastawnicza, w formie pisemnej, podpisania przez zastawcę (uprawnionego do rozporządzania przedmiotem zastawu) i zastawnika (wierzyciela). Konieczne jest wskazanie danych osobowych stron umowy, data podpisania umowy, określony precyzyjnie przedmiot zastawu i jakie zobowiązanie zostało zabezpieczone. Kwota należności w umowie zwykle bywa powiększona o odsetki i koszty postępowania (to tzw. najwyższa suma zabezpieczenia).
– uzyskanie wpisu w rejestrze sądowym zastawów. Wpisu dokonuje się w sądzie, zgodnie z miejscem zamieszkania/siedziby zastawcy, na wniosek jednej ze stron umowy zastawniczej. Do urzędowego formularza dołącza się umowę.

Strony umowy

Stroną umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego może być każdy, kto posiada zdolność prawną. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne, wobec których stosowane są przepisy przyznające im osobowość prawną. Oczywistym jest, że nie może zawrzeć takowej umowy spółka cywilna, a jedynie jej wspólnicy, reprezentujący spółkę – tłumaczy pośrednik finansowy Open Finance.

Co może być przedmiotem zastawu?

Przedmiotem zastawu rejestrowego może być wszystko to, co posiada wartość. Mogą to być np. ruchomości jak urządzenia, pojazdy, maszyny czy gotowe towary, ale również zbywalne prawa majątkowe (głównie wierzytelności, papiery wartościowe, prawa własności udziałów itp.). W tych przypadkach przewidziane są również wyłączenia.

Zastaw rejestrowy, o ile zapisy umowne nie przewidują inaczej, wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności (np. spłaty zaciągniętego zobowiązania).