Ile można dorobić na rencie i emeryturze?

Ile można dorobić na rencie i emeryturze?

Mimo, iż wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie jest wystarczająca dla większości na pokrycie bieżących potrzeb, to wiele osób pobierających renty, czy emerytury nie wie, że można do nich dorobić. Ustawodawca przewidział limity kwotowe, zmieniane najczęściej raz w roku, które są dość wysokie. Regulacje szczegółowe dotyczące zawieszenia, zmniejszenia i rozliczania świadczeń zawarte są w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy wszystkie świadczenia podlegają zawieszeniu w całości lub części czy może są takie, które z ograniczeń są wyłączone?

Jeżeli emeryt lub rencista osiąga przychody z tytułu działalności, wobec której istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zawieszeniu/zmniejszeniu podlegają przede wszystkim:

– emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego,
– renta z tytułu niezdolności do pracy,
– renta rodzinna, której prawo przysługuje jednej osobie,
– część renty rodzinnej, do której prawo ma kilka osób, w części przysługującej osobie uzyskującej dodatkowe przychody.

Nie wszystkie świadczenia podlegają zawieszeniu. Niezależnie od uzyskiwanego dodatkowo przychodu wyłączone z ograniczeń są emerytury świadczeniobiorców, którzy ukończyli wiek emerytalny, osób uprawnionych do renty inwalidy wojennego i osób pobierających rentę rodzinną po tych osobach, a także tych, których przychód nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń, np. umowa o dzieło. Ograniczenia nie dotyczą również osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia. Częściowo zawieszane są świadczenia dla tych, których przychód przekroczył dopuszczalny limit, głównie emerytów, którzy w danym roku ukończą powszechnie ustalony wiek emerytalny, osób, które mają ustalone prawo do emerytury i kontynuują zatrudnienie przez część roku w ramach tego samego stosunku pracy, u tego samego pracodawcy. Rozliczenie świadczeń, na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy, czy zaświadczenia o wysokości uzyskanego przychodu rozliczane są przez ZUS rocznie, lub miesięcznie w zależności od bardziej korzystnej dla świadczeniobiorcy opcji.

Warto pamiętać, że wszelkie przychody obowiązkowo należy zgłaszać do ZUS. W przypadku zaniechania tego obowiązku, na podstawie danych uzyskanych przez ZUS we własnym zakresie, instytucja może dochodzić nienależnie pobranych świadczeń, także w trybie egzekucyjnym. To wiąże się z dodatkowymi kosztami no i odsetkami. Pamiętać należy również, że na zmniejszenie, czy zawieszenie wypłaty świadczenia wpływa również przychód uzyskiwany za granicą tłumaczy ekspert portalu homebanking.pl.

Do wyliczeń ustalających konieczność zawieszenia, czy zmniejszenia wypłaty świadczenia jest przyjmowany przychód w wysokości, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu każdej dodatkowej pracy zarobkowej, czyli zatrudnienia, służby lub innej pracy, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Są to więc praca wykonywana w ramach stosunku pracy, praca nakładcza, praca wykonywana na podstawie innej niż umowa agencyjna, lub zlecenia wraz ze współpracą przy wykonywaniu tego typu umowy, umowa zlecenia i umowa agencyjna, umowa o dzieło zawarta z pracodawcą lub wykonywana na rzecz tego pracodawcy, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i współpraca przy jej prowadzeniu, praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, odpłatne świadczenie pracy podczas kary pozbawienia wolności, pobieranie stypendium sportowego, sprawowanie mandatu posła, senatora, pełnienie funkcji członka rady nadzorczej o ile uzyskiwane jest z tego tytułu wynagrodzenie (od stycznia 2015 roku), pełnienie służby w służbach mundurowych.

Ile więc można dorobić?

Od 1. marca 2015 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS kwoty przychodu za IV kwartał 2014 roku wyniosły odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. 2 759,90 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. 5 125,50 zł. Oznacza to, że osiągając w poszczególnych miesiącach danego roku przychody w wysokości przekraczającej 70% miesięcznego wynagrodzenia (tj. 2759,90 zł), nie wyższej jednak niż 130% wiąże się ze zmniejszeniem emerytury lub renty w każdym z miesięcy, w których uzyskiwany był ten przychód. W tych miesiącach, w których przychód uzyskany przez świadczeniobiorcę przekroczył kwotę przekraczającą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. 5125,50 zł) powoduje, że świadczenie podlega zawieszeniu.

Jak widać zapoznanie się z kilkoma przepisami i znajomość kwot, jakie można dorobić powoduje, że do niewielkiej renty, czy emerytury można wypracować tyle, by wystarczyło na zaspokojenie miesięcznych potrzeb przeciętnego Polaka.