Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu

Przy podpisywaniu umowy kredytowej zwykle ubezpieczenie kredytu stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Czy można zrezygnować z takiego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie oferowane przez banki nie jest narzucane ustawowo. Najczęściej brak zgody na proponowane ubezpieczenie wiąże się z tym, że będziemy mieli zaoferowany kredyt na mniej atrakcyjnych warunkach – zwykle droższy. Warto pamiętać, że niższe oprocentowanie, czy zaniechanie pobierania przez banki prowizji, o ile zdecydujemy się na ubezpieczenie, nie zawsze jest tańsze. Do każdej z rat bowiem doliczana jest zazwyczaj składka na to ubezpieczenie, a kwoty te, w ogólnym rozrachunku, mogą przewyższać różnicę wynikającą z wyższych opłat bankowych w przypadku odstąpienia od dodatkowego ubezpieczenia. Zatem przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeliczyć opłacalność konkretnej oferty.

Rezygnacja z polisy

Jeśli przy podpisywaniu umowy kredytowej podpisaliśmy również umowę ubezpieczenia, to nic straconego. Z polisy można zrezygnować też w trakcie spłaty kredytu. W umowie określone powinny być okoliczności i sposoby rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji kredytobiorca zwykle winien sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres ubezpieczyciela. Powinno zawierać bezwzględnie dane ubezpieczonego (imię, nazwisko i PESEL wraz z adresem do korespondencji, numer umowy kredytowej przy której obowiązywała polisa i wyraźny zapis o rezygnacji z ubezpieczenia z własnoręcznym podpisem). W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczenie może trwać do określonego uprzednio czasu, np. końca okresu rozliczeniowego, zwykle końca miesiąca. Uzależnione jest to od obowiązującego u danego ubezpieczyciela okresu wypowiedzenia.

Jeśli zapis umowy nie stanowił inaczej, ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony, gdy kwota ta została pobrana jednorazowo za cały okres ochrony. Chyba, że składka rozłożona jest na raty. Wówczas od kolejnej wymagalnej raty zapłacimy mniej o kwotę części raty dotyczącej ubezpieczenia.

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z konkretnej ochrony należy przeanalizować wszelkie plusy i minusy decyzji. Przy długoterminowych kredytach ubezpieczenie, np. na życie, czy od utraty pracy może być potrzebne (na stronie zdrowotne.net sprawdzisz najlepsze ubezpieczenia na życie). Czasem możliwe jest zawarcie indywidualnie ubezpieczenia od takich zdarzeń, na bardziej korzystnych warunkach, niż te w ofercie zaprzyjaźnionego z bankiem towarzystwa.