Niski ZUS dla młodych przedsiębiorców

Niski ZUS dla młodych przedsiębiorców

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej należy liczyć się z szeregiem obowiązków. Warto jednak wiedzieć tez, jakie przywileje przysługują młodym przedsiębiorcom, także ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze dwa lata mamy bowiem możliwość opłacania składek ubezpieczeniowych od niższej podstawy wymiaru składek, tzw. mały ZUS.

Czy każdy może skorzystać z tej formy wsparcia?

Na składki zusowskie składa się kilka funduszy, m.in. ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, rentowe, dobrowolne chorobowe i wypadkowe; ubezpieczenie zdrowotne i dla przedsiębiorców z dłuższym stażem Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli zatrudniają pracowników.

Możliwość wykorzystania niższej podstawy wymiaru na ubezpieczenie własne mają ci przedsiębiorcy, którzy:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej

Wówczas składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne naliczają od kwoty (w 2015 roku). zadeklarowanej, nie niższej niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.). Wówczas miesięczne składki wynoszą 446,20 zł. To zdecydowanie mniej, niż przy „dużym ZUS-ie” gdzie podstawę do naliczania stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2375,40 zł ze składkami miesięcznymi ponad 1000 zł.

W 2015 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r., włącznie z wypłatami z zysku). Dotyczy to zarówno małego, jak i dużego ZUS-u. Na początku działalności zatem warto wykorzystać możliwość opłacania niższych kwot składek. Preferencyjne podstawy obowiązują przez okres 24 miesięcy od chwili podjęcia działalności. Po upływie oznaczonego czasu przedsiębiorca zaczyna, po zmianie kodu tytułu ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, opłacać składki od wyższej podstawy. Składki zwykle obowiązują te same przez cały rok kalendarzowy. O zmianach dowiemy się zwykle na początku roku kalendarzowego na stronie internetowej czy w placówkach ZUS, jak czytamy na stronie informacjabiznesowa.pl.