Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela pojazdu

Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela pojazdu

Sprzedając samochód należy liczyć się z tym, że po sfinalizowaniu transakcji konieczne będzie niezwłoczne przekazanie, tuż po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, nabywcy nie tylko kluczyków, ale i kompletu dokumentów, w tym dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, a także dokumentu potwierdzającego opłaconą polisę OC. Zbywca zobowiązany jest także do poinformowania, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, dotychczasowego ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Jeśli termin nie zostanie zachowany, polisa może być wznowiona na kolejny rok automatycznie na „starego” użytkownika.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, w Polsce obowiązkowe, zapewniać ma ochronę przed konsekwencją szkody, jaka zostanie wyrządzona w stosunku do osób trzecich, w wyniku użytkowania pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca koszty związane z naprawą szkód spowodowanych przez posiadacza ubezpieczenia. W świetle obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prawa i obowiązki wynikające z polisy OC przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Oznacza to, że samochód zwykle kupujemy z ubezpieczeniem. Istnieje możliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego przez nabywcę, po uprzednim wypowiedzeniu umowy obowiązującej (w formie akceptowanej przez obecną firmę ubezpieczeniową). Obecnie pomiędzy okresami ubezpieczenia nie może być nawet 1 dnia przerwy, zatem terminów należy pilnować, by ustrzec się ewentualnych kar związanych z brakiem ubezpieczenia.

Jeśli kupujący akceptuje warunki ubezpieczenia, może kontynuować je przez wybrany okres. Składka zostanie obliczona po nowemu, na podstawie dotychczasowej historii ubezpieczeniowej i innych danych, np. wieku właściciela, okresu posiadania prawa jazdy, czy bezszkodowości. Po takiej kalkulacji składka może ulec zmianie. Po zakończeniu terminu polisy zawieranej ze „starym” właścicielem, ubezpieczenie nie jest zatem przedłużane automatycznie.

Zdarzają się sytuacje, gdy przy zakupie pojazdu nie ma aktualnego ubezpieczenia. Brak jest wykroczeniem, za które grozi wysoka grzywna – informuje ekspert portalu www.informacjabiznesowa.pl. Zatem warto to sprawdzić i niezwłocznie zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.