Co można reklamować w banku?

Każdy produkt lub usługa, o ile nie spełnia naszych oczekiwań lub jest niezgodna z opisem, podlega reklamacji. Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do produktów bankowych. Zwykle problem, czy błąd da się wyjaśnić bezpośrednio w placówce banku (sprawdź listę placówek bankowych na informacjakredytowa.com). Jednak w niektórych sytuacjach, jeśli nie ma szans na polubowne rozwiązanie sprawy, przysługuje klientowi reklamacja. Najczęściej, w trosce o dobro klienta i podnoszenie standardów obsługi, banki starają się każdy problem jak najszybciej rozwiązać. Stąd takich postępowań jest stosunkowo niewiele, tym bardziej, że wszelkie zapisy umów i instrukcji podlega ocenie i nadzorowi KNF.

Podstawa złożenia reklamacji w banku u bywają błędnie zaksięgowane przelewy, blokady konta, naliczenie wyższych opłat, obciążenie kosztami związanymi z wypłatą z bankomatu, reklamacja karty kredytowej, czy braku powiadomienia o przerwach w dostępie do bankowości internetowej, czy nieterminowe przekazanie przelewu itd. Jeśli regulamin i umowa nie przewiduje takich sytuacji i nie wyjaśnia ich, warto reklamować usługę.

Jak i kiedy?

Najlepszą formą złożenia reklamacji jest forma ustna i pisemna. Oczywiście można, drobne uchybienia, reklamować za pośrednictwem infolinii, czy bankowości online. Najczęściej banki udostępniają wewnętrzne formularze reklamacyjne, gdzie oprócz wskazania banku, danych zgłaszającego winny znaleźć się:
– wartość przedmiotu sporu,
– opis sytuacji/błędu,
– określenie żądania.

Bank zazwyczaj odpowiada na reklamacje w terminie do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin może być pisemnie przedłużony (przed upływem terminu pierwotnego) do nawet 60 dni od chwili wpływu formularza do placówki banku. Po upływie terminu klient ma prawo złożyć skargę Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, czy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Bankowego. Od 2015 roku mamy też prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie sporów między klientami, a podmiotem rynku finansowego. Ostatecznie, w przypadku braku satysfakcjonującego dla klienta rozwiązania sporu, można wnieść pozew do sądu powszechnego wytaczając powództwo bankowi.