Kary za brak OC w 2015 roku

Kary za brak OC w 2015 roku

Każdy posiadacz samochodu zobowiązany jest, by móc legalnie poruszać się po polskich drogach, opłacić ubezpieczenie obowiązkowe OC. Obecnie bardzo łatwo, podczas np. kontroli policyjnej, wykryć funkcjonariuszom brak polisy, dzięki udostępnieniu im odpowiednich ku temu narzędzi. Kary te są dość wysokie i uzależnione od okresu przerwy w ubezpieczeniu, i od wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Opłaty karne wynikają wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK i nie podlegają negocjacjom. Zgodnie z zapisami ustawy osoba, która nie opłaciła polisy powinna zawrzeć polisę, uregulować należność bezzwłocznie na wskazane konto bankowe, oraz jednocześnie zapłacić karę. W tytule przelewu należy podać dane osobowe właściciela pojazdu, markę samochodu, numer rejestracyjny i rok wykupienia polisy po terminie. W przeciwnym wypadku podlegać będzie ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Wysokość grzywny jest jedynie nadzorowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2015 roku kary za brak ubezpieczenia właścicieli pojazdów samochodowych wynoszą odpowiednio:

1. Brak polisy do 3 dni

– samochody osobowe 700 zł
– samochody ciężarowe 1050 zł
– inne pojazdy 120 zł

2. Brak polisy od 4-14 dni

– samochody osobowe 1750 zł
– samochody ciężarowe 2630 zł
– inne pojazdy 290 zł

3. brak polisy powyżej 14 dni

– samochody osobowe 3500 zł
– samochody ciężarowe 5250 zł
– inne pojazdy 580 zł

Warto pamiętać, że roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Może on ulec przerwaniu, w określonych przypadkach.

OC pojazdów rolniczych

Rolnicy również podlegają karom za brak ważnego OC. Za brak ubezpieczenia rolnika UFG ma prawo nałożyć karę w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia (obecnie 180 zł), a brak OC budynku do ¼ wysokości pensji minimalnej, tj. 440 zł. Od stycznia 2016 roku planowany jest kolejny wzrost wynagrodzenia minimalnego, a co za tym idzie, i kar za brak OC (tutaj porównasz najnowsze oferty ubezpieczeń komunikacyjnych). Zakres odpowiedzialności i fakt ubezpieczenia można sprawdzić poprzez Internet, w bazie danych Ośrodka Informacji UFG, dysponując numerem VIN pojazdu lub numer rejestracyjny i data ewentualnego zdarzenia z udziałem konkretnego pojazdu.